Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jaxx & Co

 

R. Forat h.o.d.n. Jaxx & Co is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76206297 en is gevestigd aan de Mendelssohnlaan 33, 4384 MP te Vlissingen.

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Jaxx & Co.

3. Diensten: Jaxx & Co biedt een hondenuitlaatservice aan, alsmede kat- en knaagdier verzorging.

4. Dienstverlener: Jaxx & Co biedt Diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Jaxx & Co.

5. Dier: de hond waarvoor Opdrachtgever gebruik maakt van de dienstverlening van Jaxx & Co die door Jaxx & Co wordt uitgelaten of de kat of het knaagdier waarvoor Opdrachtgever Jaxx & Co heeft aangesteld. 

6. Opdrachtgever: de persoon die Jaxx & Co heeft aangesteld of waaraan Jaxx & Co een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Jaxx & Co, alsmede voorstellen van Jaxx & Co voor Diensten die door Jaxx & Co aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Jaxx & Co waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Jaxx & Co, elke Overeenkomst tussen Jaxx & Co en Opdrachtgever en op elke dienst die door Jaxx & Co wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jaxx & Co aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Jaxx & Co is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door Jaxx & Co gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Jaxx & Co is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Jaxx & Co het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Jaxx & Co gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Eventuele vastgelegde tijden in het aanbod van Jaxx & Co zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Jaxx & Co heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Jaxx & Co te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Jaxx & Co heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Jaxx & Co is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Jaxx & Co wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Jaxx & Co wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Jaxx & Co is verbonden.

6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Jaxx & Co met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Het meegeven van een dier in het kader van de Opdracht is nadrukkelijk de hiervoor genoemde toestemming. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Jaxx & Co kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Jaxx & Co ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Jaxx & Co tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Jaxx & Co is hierbij leidend. Hieronder wordt tevens verstaan een eenmalige afspraak.

6. Zowel Opdrachtgever als Jaxx & Co kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Jaxx & Co in surséance van betaling verkeert, (persoonlijk) faillissement is aangevraagd door een van de partijen of de onderneming van Jaxx & Co eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Jaxx & Co nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Jaxx & Co is tevens gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 van deze algemene voorwaarden, of indien naar het uitsluitende oordeel van Jaxx & Co blijkt dat het Dier niet meer geschikt is voor de uitlaatservice. Dit laatste zal eerst uitdrukkelijk met Opdrachtgever besproken worden.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Jaxx & Co zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Jaxx & Co staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Jaxx & Co de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Jaxx & Co aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Jaxx & Co heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Jaxx & Co niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Jaxx & Co, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Jaxx & Co is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Jaxx & Co Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de eventuele bijzonderheden.

7. Jaxx & Co heeft het recht een Dier te weigeren of uit te sluiten van de groep ingeval van een slechte conditie of ziekte van het dier, indien het Dier loops is of het Dier agressief is (naar zowel mens als dier), of dat er naar het uitsluitende oordeel van Jaxx & Co sprake is van (herhaaldelijk) onacceptabel gedrag van het Dier. Ook indien Jaxx & Co verwacht dat het Dier voor onrust kan zorgen in de groep of op een andere manier tot toekomstig gevaar kan leiden voor mens of dier. Honden die door Jaxx & Co zijn aangemerkt als een Hoog Risico (HR) worden geweigerd.

8. Op de dagen dat Jaxx & Co haar Diensten uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever het Dier op het afgesproken tijdstip aan te bieden, dan wel ervoor te zorgen dat Jaxx & Co de woning kan betreden waarin het Dier aanwezig is. Opdrachtgever kan hiertoe een (huis)sleutel aan Jaxx & Co in bewaring geven. Indien Jaxx & Co het Dier op het afgesproken tijdstip niet kan ophalen, is Opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd als ware de Dienst wel uitgevoerd.

9. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de Dienst kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst is verschuldigd.

10. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kan Jaxx & Co de kat en/of knaagdier(en) van Opdrachtgever eten geven, water verversen, kattenbak verschonen en/of aandacht geven/spelen.

11. Jaxx & Co  zal het Dier zoveel als mogelijk afdrogen en/of schoonmaken bij het terugbrengen van het Dier bij het huis van Opdrachtgever.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Jaxx & Co verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan is Jaxx & Co gerechtigd om de Diensten op te schorten tot het moment dat de informatie is ontvangen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Jaxx & Co is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Jaxx & Co verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

3. Jaxx & Co kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Jaxx & Co gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Jaxx & Co.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat het Dier een gehoorzaamheidstraining heeft gevolgd, dan wel gehoorzaamheidscommando's van Jaxx & Co gehoorzaamt. Ook is het Dier in staat om in groepsverband met andere Dieren uitgelaten te worden.

5. Opdrachtgever garandeert dat het Dier op het moment van uitlaten gezond is en geen tekenen vertoont van enige ziekte. In het bijzonder draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat:

●       Het Dier alle vereiste inentingen heeft gehad, en ingeval van jaarlijkse inentingen, deze tijdig gegeven zijn. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Jaxx & Co de inentingsbewijzen te overleggen.

●       Opdrachtgever is verplicht het Dier, waaronder in het bijzonder verstaan honden, (Preventief) tegen vlooien, teken en wormen te behandelen, alsmede de jaarlijkse cocktail inentingen (parvo, hondenziekte, hepatitis (HCC) en kennelhoest).

●       Opdrachtgever is verplicht om tijdens de intake een kopie van het paspoort van het Dier de verstrekken.

●       Indien en voor zover het Dier tijdens de Diensten van Jaxx & Co ziek wordt of letsel oploopt of er door andere omstandigheden, welke naar inschatting van Jaxx & Co een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk is, is Jaxx & Co door Opdrachtgever gemachtigd om op kosten van Opdrachtgever een dierenarts ten behoeve van het Dier te consulteren. Opdrachtgever zal hiervan onmiddellijk doch zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

6. Opdrachtgever is verplicht in het bezit te zijn van een (aansprakelijkheids)verzekering, waar schade veroorzaakt door het Dier, in het bijzonder een hond, onder valt. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die het Dier veroorzaakt. Hieronder wordt tevens verstaan (letsel)schade aan andere Dieren. Indien en voor zover meerdere Dieren betrokken zijn bij schade, is Opdrachtgever samen met de andere eigenaren aansprakelijk voor de ontstane schade.

7. Indien Opdrachtgever een sleutel ter bewaarneming geeft aan Jaxx & Co, dient Opdrachtgever hiervoor een nader sleutelcontract te ondertekenen waarin nadere afspraken omtrent het gebruik en het bewaren van de sleutel zijn vastgelegd.

 

Artikel 8   Verplichtingen Jaxx & Co

1. Jaxx & Co zal het Dier uitlaten met andere Dieren, doch met een maximale groep van 6 Dieren (inclusief het Dier van Opdrachtgever).

2. Jaxx & Co verplicht zich het voertuig, wat speciaal is ingericht om Dieren te vervoeren, rijvaardig te houden, alsmede het voertuig regelmatig en tijdig te ontsmetten en reinigen. 

3. Ingeval van ziekte van (de medewerkers van) Jaxx & Co of extreme weersomstandigheden die de uitlaatservice verhinderen, heeft Jaxx & Co het recht de afspraak te verzetten. Opdrachtgever kan de afspraak op een ander moment inhalen.

4. Nimmer is Jaxx & Co de eigenaar of bezitter van een Dier.

5. Indien een hond waarvoor Opdrachtgever gebruik maakt van de Diensten van Jaxx & Co op een plaats waar honden los mogen lopen wegrent, is Jaxx & Co hiervoor niet verantwoordelijk. Jaxx & Co zal alles in het werk stellen wat zij redelijkerwijs kan doen, om het Dier terug te halen. Indien het aannemerlijk is dat het Dier kan weglopen, dient Opdrachtgever Jaxx & Co hiervan op de hoogte te stellen en zal Jaxx & Co het Dier niet los laten lopen.

6. Indien overeengekomen, zal Jaxx & Co tevens het Dier eten geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het voer van het Dier klaar staat. Indien het Dier medicatie nodig heeft, is Opdrachtgever verplicht dit zelf aan het Dier te geven. Slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen kan Jaxx & Co medicatie geven op aanwijzingen van Opdrachtgever. 

 

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Jaxx & Co is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 

Artikel 10   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Jaxx & Co voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Jaxx & Co opgestelde (uren)registratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

4. Er worden toeslagen gerekend voor weekend- en feestdagen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de toeslag 50% boven op de standaardtarieven.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of een volledige vooruitbetaling dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Jaxx & Co is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Jaxx & Co. 

9. In geval van persoonlijk faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Jaxx & Co zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Jaxx & Co meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. Jaxx & Co gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Jaxx & Co de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Jaxx & Co verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Jaxx & Co tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Jaxx & Co op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

1. Jaxx & Co heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Jaxx & Co gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Jaxx & Co is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Jaxx & Co is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Jaxx & Co te vergoeden voor elk financieel verlies dat Jaxx & Co lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14   Overmacht

1. Jaxx & Co is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Jaxx & Co wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: weersomstandigheden, ziekte van Jaxx & Co en/of door haar ingeschakelde derden,  overige situaties die naar het oordeel van Jaxx & Co buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Jaxx & Co is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Jaxx & Co, is Jaxx & Co uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Jaxx & Co binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Jaxx & Co deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Jaxx & Co in staat is om adequaat te reageren.  

2. Indien het verrichten van Diensten door Jaxx & Co leidt tot aansprakelijkheid van Jaxx & Co, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Jaxx & Co. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

3. Jaxx & Co sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. 

4. Jaxx & Co is nimmer aansprakelijk voor enig letsel, in welke vorm dan ook, dat het Dier lijdt ten gevolge van deelname aan de Dienst. Ook indien een Hond tijdens of na gebruikmaking van de Dienst van Jaxx & Co komt te overlijden, is Jaxx & Co hiervoor niet aansprakelijk, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Jaxx & Co.

5. Jaxx & Co is niet aansprakelijk voor enig letsel ontstaan door het geven van de medicatie aan het Dier, in opdracht van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co voor alle schade ontstaan ten gevolge van het geven van medicatie.

6. Jaxx & Co staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Jaxx & Co verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Jaxx & Co is niet aansprakelijk voor schade aan/in de woning en/of inboedel van Opdrachtgever veroorzaakt door het Dier van Opdrachtgever.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Jaxx & Co vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jaxx & Co binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Jaxx & Co. 

 

Artikel 16   Geheimhouding

1. Jaxx & Co en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Jaxx & Co bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Jaxx & Co is verkregen.

2. Indien Jaxx & Co op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Jaxx & Co zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Jaxx & Co niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Jaxx & Co aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Jaxx & Co vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Jaxx & Co vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Jaxx & Co is verspreid.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Jaxx & Co en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Jaxx & Co verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Jaxx & Co zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co voor alle aanspraken van Opdrachtgever en derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Jaxx & Co verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co voor alle aanspraken van derden bijvoorbeeld tot vergoeding van schade,  als gevolg van gedragingen van het Dier waarvoor de eigenaar van het Dier aansprakelijk zou zijn op welke grond dan ook. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Jaxx & Co voor alle schade ontstaan ten gevolge van het niet aangelijnd/los laten lopen van het Dier, alsmede het weglopen van het Dier. Jaxx & Co is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 18   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Jaxx & Co of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@jaxxenco.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jaxx & Co de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Jaxx & Co zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Jaxx & Co en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Jaxx & Co heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jaxx & Co en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Vlissingen 13 november 2019